Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 22 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Wawrzyniec

slide_7 slide_8 slide_1 slide_3 slide_2 slide_9 slide_10 slide_12

Zamówienia Publiczne

Kontakt E-mail: informatyk@zozbogatynia.pl

eWUŚ informacje

E-usługi

Instrukcje

Pakiet onkologiczny

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W BOGATYNI

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Bogatyni funkcjonuje od stycznia 2024 roku. Jest zakładem stacjonarnym udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób chorych, starszych i niepełnosprawnych nie wymagających hospitalizacji. Zapewnia im pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu ich zdrowia. W zakładzie tym pacjent może przebywać czasowo – o ile nie przestaje spełniać warunków wymaganych przez NFZ.

 

Celem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności (np. po udarach, wylewach lub w chorobie zwyrodnieniowej stawów) oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają systematycznego nadzoru lekarskiego, i całodobowej profesjonalnej pielęgnacji oraz rehabilitacji.

WARUNKI PRZYJĘCIA PACJENTA DO ZOL

Do ZOL może zostać przyjęty pacjent wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych,
z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który w ocenie według zmodyfikowanej skali Barthel (według karty kwalifikacji) uzyskał od 0 do 40 punktów. Oceny tej dokonuje się dwa razy – wraz ze składanym wnioskiem oraz w dniu przyjęcia do zakładu.

FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH

Koszty leczenia i rehabilitacji ubezpieczonych pacjentów pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia, a koszty wyżywienia i zakwaterowania pokrywa pacjent w wysokości 70% otrzymywanego świadczenia – renty czy emerytury, zasiłku z Ośrodka Pomocy Społecznej bądź też wynagrodzenia.

PROCEDURA PRZYJĘCIA PACJENTA:

 1. Przesłanie do Sekretariatu Medycznego ZOL w Bogatyni:
 • Wniosek o wydanie skierowania do ZOL;
 • Skierowanie do ZOL;
 • Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie;
 • Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu opiekuńczego (wg skali Bartel);
 • Karta kwalifikacji dorosłych do leczenia żywieniowego oraz Ocena stanu świadomości pacjenta wg skali Glasgow - w przypadku pacjentów leczonych żywieniowo: dojelitowo – odżywianych przy pomocy zgłębnika nosowo-żołądkowego (sondy) lub przy pomocy przetoki odżywczej (PEG);
 • Decyzja o przyznaniu emerytury, renty (ostatni odcinek emerytury lub renty) lub decyzji
 • o zasiłku stałym osoby ubiegającej się o umieszczenie w ZOL bądź też zaświadczenia
 • o zarobkach;
 • Ksero dowodu osobistego osoby ubiegającej się o przyjęcie do ZOL;
 • Dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne;
 • Kserokopie dokumentów z przebytego wcześniej leczenia;;
 • Orzeczenie o niepełnosprawności jeżeli takie jest wydane;
 • Zgoda pacjenta lub oświadczenie przedstawiciela ustawowego na potrącanie opłaty za pobyt w ZOL;
 • W przypadku osób nie mogących świadomie wyrazić zgody na umieszczenie w ZOL konieczne jest: postanowienie Sądu o umieszczeniu w ZOL bez zgody pacjenta, dokument potwierdzający złożenie wniosku w Sądzie o ubezwłasnowolnienie;
 • W przypadku osób ubezwłasnowolnionych do dokumentów należy dołączyć: postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego, zgodę Sądu na umieszczenie pacjenta w ZOL;
 • Oświadczenie-zgoda na wykonanie szczepień ochronnych;
 • Lista osób do kontaktu.

 

Dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Medycznym ZOL w dni robocze
w godzinach od 8:00 do 13:30.

1. O terminie i godzinie przyjęcia pacjenta informuje Sekretariat Medyczny ZOL.

2. W dniu przyjęcia pacjenta do ZOL ostatecznej oceny stanu zdrowia pacjenta dokonuje lekarz ZOL (stan ogólny, skala Barthel, wskazanie do przyjęcia). Jeżeli ocena przekracza 40 punktów w skali Barthel pacjent nie może zostać przyjęty do ZOL.

3. Czas pobytu podopiecznego w ZOL ustala lekarz ZOL indywidualnie dla każdego pacjenta.

4. Pacjent lub rodzina pacjenta zobowiązani są do zapoznania się i podpisania tytułem akceptacji Regulaminu obowiązującego w ZOL.

PRZECIWWSKAZANIA DO PRZYJĘCIA:

 • Stany chorobowe wymagające całodobowej opieki lekarskiej lub hospitalizacji (nie prowadzimy całodobowych dyżurów lekarskich oraz nie diagnozujemy chorych – bazujemy na wcześniej postawionej diagnozie);
  • Terminalna faza choroby przewlekłej lub nowotworowej (opieka paliatywna);
  • Współistniejąca choroba zakaźna;
  • Zaburzenia i choroby psychiczne;
  • Uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych.

PODSTAWA PRAWNA:

Ø  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135);

Ø  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (Dz.U. 2012 poz. 731);

Ø  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U. 2022 poz. 965).

 

Dokumenty do pobrania: